Reformy sektora ubezpieczeń w Polsce
Reformy sektora ubezpieczeń w Polsce

Trzeźwa ocena sektora ubezpieczeÅ„ w Polsce i zestawienie kondycji jakie posiadaÅ‚y ubezpieczenia przed wejÅ›ciem Polski do Unii Europejskiej zmusiÅ‚y Ministerstwo Finansów do zapoczÄ…tkowania prac reformujÄ…cych system ubezpieczeniowy. Celem zmian, jakie miaÅ‚y zostać wprowadzone byÅ‚o stworzenie nowoczesnego rynku ubezpieczeniowego opartego na zasadach gospodarki wolnorynkowej. Musiano także podjąć kroki, które system ubezpieczeÅ„ zbliżyÅ‚yby do stanu systemów ubezpieczeÅ„ w UE – jednym sÅ‚owem musiaÅ‚a być peÅ‚na kompatybilność. Ubezpieczenia nie mogÅ‚y stanowić przeszkody w postÄ™pujÄ…cym procesie integracji.

NajnowszÄ… ustawÄ…, która weszÅ‚a w życie w 1990 roku i obowiÄ…zuje do dnia dzisiejszego jest ustawa, która respektuje wszystkie rozporzÄ…dzenia zawarte w dyrektywie EWG. Dostosowanie polskiego systemu ubezpieczeÅ„ do reszty Europy wiąże siÄ™ ze sporymi zmianami jakie zostaÅ‚y wprowadzone w tej kwestii. Do najważniejszych dziaÅ‚aÅ„ podjÄ™tych po podpisaniu ustawy byÅ‚a demonopolizacja rynku ubezpieczeniowego oraz okreÅ›lenie zasad na jakich systemy ubezpieczeÅ„ osobistych i majÄ…tkowych mogÅ‚yby funkcjonować. Ubezpieczenia w Polsce po 1989 roku, byÅ‚y jako pierwsze objÄ™te zmianami, które zachodziÅ‚y w krajach postkomunistycznych. FormuÅ‚a prywatyzacji dotychczasowego rynku ubezpieczeÅ„ dawaÅ‚a poczÄ…tek swobodzie konkurencji. 

Podobne

Kolejności powstawania domu

Kolejności powstawania domu

Budowa domu jest procesem potrzebujÄ…cym mnóstwo czasu i pochÅ‚aniajÄ…cym wiele pieniÄ™dzy. Zatem...
Kuchenne dziedzictwo

Kuchenne dziedzictwo

To, co buduje nasza kulturÄ™ to przede wszystkim wspomnienia, przyzwyczajenia oraz pragnienia. To, co...
Nie zapominaj o reklamie w google

Nie zapominaj o reklamie w google

Reklama internetowa ma niesÅ‚ychanie wielkie znaczenie w wspóÅ‚czesnym Å›wiecie, albowiem jest t...